Założenia, cele, działania

Reclaim the Fields tak jak i Via Campasina postuluje odejście od rolnictwa wielkoobszarowego ze względu na powodowaną przez niego destrukcję środowiska i rolniczych społeczności, praktykę grabieży ziemi przez rządy i korporacje, mniejszą wydajność, uzależnienie globalnej społeczności od eksportu żywności oraz spekulacje żywnością i ziemią służące jedynie sektorowi finansowemu, a będące jedną z główLand-Grabnych przyczyn głodu na świecie. Jako alternatywę proponuje rolnictwo małoobszarowe, produkcje na potrzeby własne i społeczności lokalnych. Ten główny postulat zwykle postrzegany jest w większym kontekście radykalnej zmiany systemowej. Spełnienie go bowiem ma wymusić rewolucyjną zmianę w podejściu do urbanizacji oraz rozumieniu postępu i funkcjonowania społeczeństw. Skutkowałoby także decentralizacją na ogromną skalę. RtF jako sieć z silnym pierwiastkiem anarchistycznym, w akcie okupowania i przejmowania ziemi widzi właśnie doskonałe narzędzie do przeprowadzenia rewolucyjnej zmiany społecznej.

Działania i narzędzia Reclaim the Fields
Item36

Gathering w Yorkley Court Commnity Farm, Marzec 2013, Anglia

Główną działalnością RtF jako kolektywu jest pomoc wzajemna, zaś głównymi wyrazami praktycznymi tej pomocy jest “Gathering”, czyli zgromadzenie, który w zależności od potrzeb przybiera różne formy (np.. warsztaty, dyskusje, wspólną pracę, wymiana nasion i zasobów), a także pomaga ukazać odzyskiwanie ziemi w szerokim kontekście oporu przeciw kapitalizmowi. Każdego roku odbywa się wiele mniejszych i większych spotkań i zlotów. Raz do roku organizowane jest spotkanie nazywane europejskim, połączone najczęściej z okupacją ziemi. Przykładami bardziej udanych były spotkania we Francji (La ZAD) i Rumunii, gdzie aktywiści z RtF przyłączyli się do protestów przeciw wydobyciu gazu z łupków oraz kopalnią miedzi.

kestrel_house

Bender w Yorkley Court Community Farm, Anglia

W każdym z projektów odzyskiwania ziemi kładzie się nacisk na jak najszerszą niezależność, dlatego można a nawet trzeba zdobywać umiejętności uprawy (wiedza o ziemi i roślinach), budowy schronień z dostępnych materiałów, umiejętności koegzystowania w ekosystemie zgodnie z zasadą “low impact”, podstaw inżynierii z zakresu technologii energii odnawialnych (mini elektrownie turbinowe czy słoneczne) i hydrauliki czy budowy różnych rodzajów pieców. Jednym z doskonałych narzędzi do nauki tych umiejętności jest właśnie “Gathering”. Na wielu z nich odbywają się warsztaty z tych dziedzin.

Reclaim the Fields, a społeczność lokalna

Założeniem projektów jest też dzielenie się ziemią i wspólne korzystanie z niej na równych prawach wraz z lokalnymi społecznościami. Jedną z form są powstające w ramach projektów tzw. ogrodów społecznych które są otwarte dla ludzi spoza kolektywów. Innym działaniem integrującym społeczności są mini bazary gdzie wystawia się za wolna cenę wyhodowane warzywa i owoce a także, jeżeli to możliwe, inne produkty jak chleb, miód czy jajka.

Kontekst polityczny
ZAD (11)

ZAD, Francja

Kontekst polityczny w jakim działają poszczególne kolektywy i projekty oraz zakres działań i taktyk jest różny. Ogólnie przyjęło się, że powstają one w miejscach konfliktów społecznych i w ramach protestów. Takie działanie pozwala od początku nadać działaniom radykalną dynamikę polityczną, a także utrzymać antykapitalistyczny dyskurs. Nie jest to jednak zasada. W ramach sieci RtF znajduje się wiele mniej radykalnych projektów. Na europejskim spotkaniu podsumowującym 2014 rok w Nothingam, podczas dyskusji o różnicach i znaczeniach terminów radykalny i reformistyczny uczestnikom udało się wypracować konsensus – działaniem, które określałoby najmniejszy wspólny mianownik tego, co ludzie są w stanie określić jako działanie radykalne, z punktu widzenia idei RtF, jest odzyskanie ziemi z tzw. “wolnego rynku” i oddanie w użytkowanie ludziom. W istocie jest to również działanie, które konstytuuje istnienie każdego projektu w sieci RtF.

D (16)

Ogród społeczny w Dijon, Francja