ZRÓB TO SAM(A) – warsztaty przetrwania

Program Action Campu: kliknij tutaj

DO IT YOURSELF – survival workshops /english below/

13-20 września 2015.

W naszym społeczeństwie jesteśmy związani z infrastrukturą i otoczeni towarami, które kształtują nasze życie. Jesteśmy zasymilowane(i) z tą rzeczywistością. Kiedy doświadczymy upadku systemu lub kryzysu, zdamy sobie sprawę, że rzeczy nie mogą trwać wiecznie. To, co pozostanie, to nasza wola przetrwania. Możemy zorganizować nasze życie niezależnie i podjąć działania, które pomogą nam poradzić sobie z kryzysem, przed którym stoimy.

W jaki sposób zapewniamy swoje podstawowe potrzeby, takie jak żywność, woda, ciepło, schronienie, ubrania i ochrona zdrowia? Wsparcie przyrody i środowisko idą w parze z naszymi potrzebami. W serii warsztatów będziemy zdobywać proste umiejętności i poznawać technologie alternatywne, które pomogą nam przetrwać globalny kryzys – niezależnie od struktur, które nadal są nam dane.

13.09 (niedziela) godz. 14:00-18:00

Warsztat #1 – Budowa domu ze śmieci i gliny

Gleba jest cennym zasobem, istotnym dla naszej wody i żywności. Na początku cyklu warsztów będziemy pracowali ze śmieciami, które zalegają na tym obszarze. W pierwszym etapie zbierzemy materiały, a następnie użyjemy ich do budowy domu – ilozowanego i ciepłego schroniania, ktore powstanie dzięki recyklingowi śmieci.

19.09 (sobota) godz. 14:00 – 17:00

Warsztat #2 – Baterie darmowej energii

Wyobraź sobie, że nie masz dostępu do sieci elektrycznej, a musisz naładować telefon komórkowy. Do wykorzystania masz tylko glebę, miedziany drut i paznokcie. Wyobraź sobie, że możesz oświetlić swój dom używając wyłącznie słonej wody. Darmowa energia nie jest mitem. W tym warsztacie nauczymy się, jak budować baterię darmowej energii. Będzie mogli połączyć te metody, aby sprawdzić ile energii mogą wspólnie wyprodukować. Bądź częścią eksperymentu!

20.09 (niedziela) godz. 14:00 – 17:00

Warsztat #3 – Budowa nowej gleby przy użyciu surowicy Lactobacillus

Wiele badań dowodzi, że jednym z najważniejszych kroków do podjęcia w sprawie zmian klimatu jest umieszczenie węgla z powrotem do gleby. Ale jak możemy zrobić to w naszym codziennym życiu? W tym warsztacie dowiemy się jak efektywnie rozwijać i wykorzystywać mikroorganizmy dla naszego kompostu i ogrodu. Co to jest Lactobacillus i w jaki sposób te mikroorganizmy mogą sprawić, że w ziemi przechowywany będzie węgiel? Dowiemy się, jak zrobić nową glebę za pomocą fermentacji kompostu i efektywnych mikroorganizmów.

DO-IT-YOURSELF – survival workshops

September 13 – 20, 2015

Within our society we are bound in infrastructures, surrounded by commodities, which are shaping our existence. We are assimilated with this reality. As soon as we experience collapse of the systems or crisis, we realize that thing may not last forever, but what will remain is our will to survive. We can organize our lives independently and take action in terms to handle the crisis we are facing.

How to supply our basic needs such as food, water, fire, shelter, clothing and medicine? The support of nature and our environment go hand in hand with our basic needs. In this workshop series we will learn simple skills and alternative technologies to survive global crisis independently from the structures that are still being given to us.

Anja Ruegsegger

September 13, 2 pm – 6 pm

Workshop #1 – Building a trash clay house

The soil is a precious resource, which is the basic essential for our water and food. At the start of the workshop series we will be dealing with the trash that is spread in the area. In the first step we will collect this material and then use it to build a house. This construction shall recycle trash resources from the area and provide us a shelter that is isolated enough to keep us warm in the winter.

September 19, 
2 pm – 5 pm

Workshop #2 – Free Energy Battery

Imagine you are off the grid and need to charge your mobile phone with nothing else than using soil, copper wire, and nails. Or lightning your house with only salt water. Free energy is no myth. In this workshop we are learning how to build free energy batteries. We will connect these resources of energy to see how much power we can got from it. Be part of the experiment.

September 20, 2pm-5pm

Workshop #3 – Building new soil using Lactobacillus Serum

Many studies prove that one of the most important reactions to take on climate change is to put the carbon back into the soil. But how can we exercise it in our daily life? In this workshop we will learn to cultivate and use effective micro-organisms for our compost and garden. What is Lactobacillus and how can these micro-organisms help to make new soil that is able to store carbon? We will learn how to make new soil using fermentation compost and effective micro-organisms.

This entry was posted in Spotkania / warsztaty / obozy. Bookmark the permalink.

1 Response to ZRÓB TO SAM(A) – warsztaty przetrwania

Comments are closed.